Dr hab. inż. L. Brzozowska prowadziła prace naukowe (w tym w ramach projektów naukowo-badaw.) głównie związane z modelowaniem numerycznym rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (początkowo w halach przemysł. oraz parkingach zamkniętych później na terenie otwartym, zabudowanym). Podstawowym nurtem działalności naukowej po uzyskaniu stopnia doktora były prace związane z emisją i rozprzestrzenianiem się związków szkodliwych spalin. Współautorka modeli operacyjnych (diagnostycznego modelu wyznaczania pola prędkości powietrza oraz lagrangeowskiego modelu ruchu cząstek) pozwalających na modelowanie skutków eksploatacji środków transportu drogowego w mezoskali przestrzennej. W kolejnych latach jej praca naukowa związana była głównie z modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w sytuacjach nagłych awarii w wyniku wypadku drogowego pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców. Jako główny wykonawca brała udział w projektach badawczych dot. tematyki modelowania skutków eksploatacji trakcyjnej środków transportu drogowego:

„Emisja i rozprzestrzenianie się związków szkodliwych spalin w otoczeniu parkingów z uwzględnieniem zimnego rozruchu” (nr 9T12C 008 17)

„Ocena przydatności europejskich modeli emisji w zagadnieniach dyspersji spalin na parkingach” (nr 5T12D 007 23) 

„Zintegrowany model emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych przez silniki pojazdów” (nr 4T12D 008 26) 

„Modelowanie emisji i dyspersji zanieczyszczeń samochodowych w mezo-skali” (nr 4 T12D 008 30)

„Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza”: 2020-2021 (POIR.04.01.01-00-0078/18) – Koordynacja i nadzór nad pracami B+R zespołów badawczych w projekcie

Prace naukowe dra hab. inż. Ł. Drąga dotyczą problematyki modelowania emisji środków transportu drogowego w oparciu o dane z mikroskopowych modeli ruchu pojazdów. Do parametryzacji właściwości dynamicznych pojazdów w stosowanych modelach ruchu potoku pojazdów stosuje on autorskie modele dynamiki pojazdu pozwalające na uwzględnienie ukształtowania infrastruktury drogowej oraz parametrów pojazdu i jednostki napędowej. W swoich pracach do bilansowania i zarządzania jakością powietrza w obszarze infrastruktury drogowej wykorzystuje on systemy informacji przestrzennej. Wyniki prac z tego zakresu przedstawił w kilkunastu publikacjach oraz w dwóch monografiach, wydanej w 2009 r. przez WKŁ współautorskiej monografii „Transport drogowy a jakość powietrza atmosferycznego. Modelowanie komputerowe w mezoskali” oraz wydanej przez Scholars’ Press w 2015 r. monografii „The impact of the traffic models on the calculated car exhaust emission”. Jako wykonawca lub główny wykonawca uczestniczył w realizacji 5 projektów badawczych i kilku prac zleconych dla przemysłu. Dwa z nich bezpośrednio dotyczyły tematyki modelowania emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych przez silniki pojazdów. W ramach tych prac brał czynny udział w opracowaniu systemu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzenia motoryzacyjnego w mezo-skali. W ramach projektu COST 732 pt. „Quality Assurance and Improvement of Micro-Scale Meteorological Models” brał czynny udział w pracach dotyczących określenia wymagań, przygotowania danych eksperymentalnych i przetestowania metodyki weryfikacji i walidacji modeli mikroskalowych (klasy CFD) do wyznaczania prędkości powietrza. Prowadzone przez niego prace dotyczyły szczegółowej walidacji modelu mikroskalowego z wykorzystaniem solvera STARCD dla danych zarejestrowanych w tunelu aerodynamicznym w Hamburgu, podczas badań odwzorowania eksperyment polowego MUST przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Główny wykonawca w projekcie: „Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza”: 2020-2021 (POIR.04.01.01-00-0078/18) 

 

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem:

Brzozowska L., Brzozowski K., Drąg Ł.: Wybrane aspekty walidacji numerycznej symulacji pola prędkości powietrza na podstawie eksperymentu w tunelu aerodynamicznym. Klimat i bioklimat miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / red. K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak, s. 255-265, Łódź, 2008.

Brzozowska L., Brzozowski K.,Drąg Ł.: Systemy oceny jakości powietrza w mezoskali. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją / red. Knosala., T.1, 137-146, Opole, 2009.

Brzozowska L., Brzozowski K., Drąg Ł.: Transport drogowy a jakość powietrza atmosferycznego. Modelowanie komputerowe w mezoskali. WKŁ Warszawa, 2009

Drąg Ł.: The impact of the traffic models on the calculated car exhaust emission. Saarbrucken, Scholars’ Press, 2015

Brzozowska L., Drąg Ł.: Application of geographical information systems to evaluation a concentration of chlorine released into an atmosphere in the case of road accident, International Scientific Journal Trans Motauto, year III, iss. 4, 169-172, 2018

Brzozowska L.: Validation of a Lagrangian particle model, Atmospheric Environment, vol. 70, 218-226, 2013, DOI:10.1016/j.atmosenv.2013.01.015

Brzozowska L.: Modelling the propagation of smoke from a tanker fire in a built-up area, Science of the Total Environment, vol. 472, 901-911, 2014, DOI:10.1016/j.scitotenv.2013.11.130

Brzozowska L.: Evaluation of a Diagnostic Model of an Air Velocity Field: The Must Wind Tunnel Case, Environmental Modeling and Assessment. vol. 20, iss. 1, 71-82, 2015, DOI 10.1007/s10666-014-9422-6

Brzozowska L.: Computer simulation of impacts of a chlorine tanker truck accident, Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 43, s. 107-122, 2016, DOI:10.1016/j.trd.2015.12.001

Brzozowska L.: Modelowanie skutków uwolnień substancji niebezpiecznych w transporcie drogowym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Rozprawy naukowe nr 55, Bielsko-Biała 2015

Adamiec-Wójcik I., Brzozowska L., Drąg Ł., Wojciech S.: An Iterative Method for Calculation of Wind Profiles at the Mesoscale and Microscale, Boundary-Layer Meteorology 2022, DOI 10.1007/s10546-022-00690-0