§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza uzyskać Dostęp do Usługi w Serwisie.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://projekt-lb.pl/regulamin/,
 3. Serwis – serwis internetowy projekt-lb.pl, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów. Na rzecz klientów udostępniane są w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalające na realizację zawartych w Serwisie Umów.
 4. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana. Produkty mogą być dostarczane klientowi przypadku wyrobów o charakterze rękodzielniczym lub, po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta użytkownika w ramach Serwisu.
 5. Usługi – usługi takie jak:
  1. Kursy – Usługa świadczona na podstawie wcześniej zawartej Umowy. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez czas określony wskazany w opisie Produktu przed zawarciem Umowy. W ramach realizacji Umowy na Kurs, Klient ma dostęp czasowy do konkretnej zawartości w Serwisie. Do realizacji Umowy Klient musi założyć Konto w trakcie zawierania Umowy. Nie jest możliwe korzystanie z Kursów bez posiadania Konta.
   1. Wariant “Pojedynczy kurs” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego kursu, realizowanego we własnym tempie, opisanego poprzez zdefiniowaną unikalną nazwę. Na kurs mogą składać się materiały video oraz materiały audio. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp dodatkowy może być odpłatny lub bezpłatny.
   2. Wariant “Pakiet” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do wariantu „Pakiet”. W czasie dostępności Produktu “Pakiet” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany liczby materiałów w ramach Produktu “Pakiet” w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „Pakietu” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu “Pakiet” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
   3. Wariant “Warsztat online” – udział w procesie szkoleniowym online oraz dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego kursu opisanego poprzez zdefiniowaną unikalną nazwę. Na kurs mogą składać się spotkania online “na żywo”, materiały audio, materiały video oraz materiały tekstowe w formacie pdf. Dostęp do materiałów jest udostępniany w częściach, na podstawie zaprojektowanego procesu szkoleniowego. Dostęp do materiałów możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Po zakończeniu procesu w ramach Kursu, Klient uzyska dodatkowy czas Dostępu do materiałów. Dostęp ten będzie wskazany w szczegółach Umowy, nie krótszy jednak niż na 14 dni. Przedłużenie Dostępu może być na zasadach płatnych lub bezpłatnych.
   4. Wariant abonament “Klub Indygo” – Usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy w ramach Serwisu. Usługa realizowana jest na czas określony wskazany przed jej zawarciem, na podstawie której Klient ma dostęp czasowy do wyselekcjonowanych Materiałów w Serwisie oraz członkostwa w dedykowanej grupie na portalu wskazanym w opisie szczegółowym Produktu. Dostęp przyznawany jest na kolejne cykle miesięczne w zależności od przedłużenia uczestnictwa w Klubie. Brak opłaty za kolejny miesiąc oznacza rezygnację Klienta z Klubu. Klient posiada Dostęp do materiałów tylko w trakcie okresu, za który uregulował płatności.
  2. Konsultacje – Produkt, którego zakup umożliwiają funkcjonalności Serwisu jednak nie jest on świadczony w postaci elektronicznej. Konsultacje są wydarzeniem stacjonarnym, które Kupujący może zamówić poprzez Serwis:
   1. Wariant „Konsultacje indywidualne” – indywidualna konsultacja, spotkanie online lub osobiste w siedzibie firmy.
   2. Wariant „Pakiet pięć” – pięć konsultacji indywidualnych online lub osobistych w siedzibie firmy.
  3. Wyroby intencjonalne – malowane na zamówienie klienta, ze specjalną intencją, odpowiednio dobraną kolorystyką obrazy, mandale, zegary lub inne rękodzieło.
 6. Formularz Zamówienia – przestrzeń w Serwisie oznaczona ikoną koszyka, która rozpoczyna proces realizacji zamówienia. Etap ten nie jest równoznaczny z zawarciem Umowy.
 7. Umowa – zamówienie na Usługę złożone przez Klienta, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z uiszczeniem pełnej opłaty za szkolenie, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Projekt L.B – Lucyna Brzozowska lub dostępną na stronie projekt-lb.pl.
 8. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami płatniczymi.
 9. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Klienta poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu, w większości sytuacji będzie wymagane w tym celu posiadanie bezpłatnego Konta w Serwisie projekt-lb.pl.
 10. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z „Projekt L.B – Lucyna Brzozowska” Umowę

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zapewnia funkcjonalności, które dają Klientowi możliwość zawarcia Umowy na poszczególne Produkty.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Projekt L.B – Lucyna Brzozowska i Klienta.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Włączona obsługa plików cookies
  4. Włączona obsługa JavaScript
 4. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.
 5. Klient nie może zawrzeć poprzez Serwis Umowy na Produkty w sposób anonimowy ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto w Serwisie. Klient może założyć konto z poziomu Serwisu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Projekt L.B – Lucyna Brzozowska.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu. Moment zawarcia Umowy nastąpi w momencie potwierdzenie w systemie Projekt L.B – Lucyna Brzozowska, że płatność realizowana przez Klienta przebiegła pomyślnie. Automatycznie po otrzymaniu potwierdzenia w Systemie Klient otrzyma dostęp do zakupionych Produktów.
  1. Podgląd Historii Zamówień Klient znajdzie w swoim Koncie użytkownika, gdzie każda transakcja jest zapisywana.
  2. Potwierdzenie otrzymania płatności przez Projekt L.B – Lucyna Brzozowska stanowi moment zawarcia Umowy. Potwierdzenie to zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Projekt L.B – Lucyna Brzozowska. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Projekt L.B – Lucyna Brzozowska na podjęcie kontaktu z Klientem, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Projekt L.B – Lucyna Brzozowska nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.


§ 4 Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne są następujące formy płatności w Serwisie:
  1. Płatności elektroniczne Przelewy24, należący do PayPro S.A., krajowa instytucja płatnicza z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości
  2. Przelew tradycyjny: Projekt L.B – Lucyna Brzozowska, Numer rachunku: 57 1140 2004 0000 3202 8223 5386; IBAN: PL57 1140 2004 0000 3202 8223 5386, Numer BIC: BREXPLPWMBK, adres: ul. Zbożowa 42B, 43-332 Pisarzowice.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

§ 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Projekt L.B – Lucyna Brzozowska jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia poprzez Serwis, prowadzącego do zawarcia z Projekt L.B – Lucyna Brzozowska Umowy na poszczególne Usługi.
 3. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, podanie hasła dostępu (do późniejszego logowania na Konto) oraz opcjonalnie numeru telefonu, nazwę firmy wraz z koniecznymi danymi i uwagi.
 4. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Login to adres email podany podczas rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Projekt L.B – Lucyna Brzozowska, w szczególności za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie lub pisemnie na adres Projekt L.B – Lucyna Brzozowska.
 7. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Projekt L.B – Lucyna Brzozowska. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie rejestracji lub w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Projekt L.B – Lucyna Brzozowska.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie produktów i treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Projekt L.B – Lucyna Brzozowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@projekt-lb.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 12. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 13. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.


§ 6 Kursy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Kurs następuje poprzez zalogowanie się przez Klienta na Konto założone w Serwisie. W panelu Moje Kursy udostępnione są wszystkie Kursy dostępne dla Klienta w danym momencie zgodnie z realizowanymi na jego rzecz Umowami przez Projekt L.B – Lucyna Brzozowska.
 2. Dostęp do kursu odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 3. Z chwilą zalogowania się do konta Klienta w ramach kursu, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 4. W przypadku Kursów, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Klient utraci dostęp do kursu.
  • Jeżeli dostęp do kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać część dostępnych materiałów jednak z zastrzeżeniem, że niektóre materiały nie będą podlegały takiej możliwości (szczególnie wszelkiego rodzaju nagrania video, pliki audio).
 5. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
  • Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Projekt L.B – Lucyna Brzozowska, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Klientom.
  • Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Projekt L.B – Lucyna Brzozowska lub pobierających z nich dane.
 6. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.
 7. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta.
 8. Poszczególne Kursy dostępne w Serwisie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Serwis. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Serwisu.
 9. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 10. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.


§ 7 Dostęp do zawartości w ramach Usługi: Klub Indygo

 1. Dostęp do zawartości Klubu Indygo możliwy jest w ramach jednego z pakietów:
  1. Pakiet nr 1 zapewniający dostęp przez trzy miesiące z jednorazową płatnością na początku okresu rozpoczynającego realizację Usługi,
  2. Pakiet nr 2 zapewniający dostęp przez roku z płatnością realizowaną przez Klienta co miesiąc.
 2. Ceny pakietów prezentowane są Klientowi na stronach Serwisu, Klubu Indygo oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostęp do zawartości Klubu Indygo zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniu w systemie wniesieniia na rzecz Projekt L.B – Lucyna Brzozowska opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Klienta pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Klient utraci możliwość dostępu do zawartości Klubu Indygo. Klient ma jednak możliwości przedłużenia dostępu o kolejny okres jeśli Projekt L.B – Lucyna Brzozowska umożliwi taką sytuację.
 4. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Projekt L.B – Lucyna Brzozowska opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Klienta pakietu, dla Klienta zostanie założone Konto Klienta pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Klubu Indygo, zakładając, że Klient takiego Konta wcześniej nie posiadał. Jeżeli Klient przedłuża dostęp do zawartości Klubu Indygo, dla Klienta nie zostanie założone nowe konto, lecz Klient będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Klubu Indygo konta.
 5. Z chwilą zalogowania się do konta Klienta po zawarciu umowy, treści cyfrowe stanowiące zawartość Klubu Indygo uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 6. Klient zobowiązany jest korzystać z Klubu Indygo w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 7. W razie korzystania z Klubu Indygo w sposób sprzeczny z ust. 6 powyżej, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do zawartości Platformy.


§ 8 Prawa własności intelektualnej

 1. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Serwisie, produkty, treści cyfrowe dostępne w ramach Klubu Indygo oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Projekt L.B – Lucyna Brzozowska.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 9 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Projekt L.B – Lucyna Brzozowska umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia u
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Projekt L.B – Lucyna Brzozowska o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Konsultacji i Wyrobów intencjonalnych.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest uzyskanie dostępu do Moje Kursy w Koncie Klienta, do którego Klient uzyskuje dostęp za pomocą danych podanych w Formularzu Zamówienia na stronie Serwisu.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Projekt L.B – Lucyna Brzozowska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na kontakt@projekt-lb.pl.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Projekt L.B – Lucyna Brzozowska został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.


§ 10 Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Projekt L.B – Lucyna Brzozowska na adres kontakt@projekt-lb.pl
 3. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3.- o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Projekt L.B – Lucyna Brzozowska (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji.


§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Projekt L.B – Lucyna Brzozowska.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta Klienta oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://projekt-lb.pl/polityka/


§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Projekt L.B – Lucyna Brzozowska,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Projekt L.B – Lucyna Brzozowska. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 4. Projekt L.B – Lucyna Brzozowska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.08.2022.


§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Klienta do Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2022